Menu Zamknij

Regulamin serwisu

§1 Definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 • Operator — BlueWayMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul. Kościuszki 108A/12, 50-441 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000833611, NIP: 8971877307, REGON: 385788159, z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem office@bluewayme.com;
 • Serwis – system informatyczny udostępniony publicznie w sieci internet pod nazwą i w domenie renterin.com, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń;
 • Wynajmujący – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto Wynajmującego;
 • Konto Wynajmującego – przydzielona danemu Wynajmującemu, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Wynajmujący może dokonywać określonych działań wykorzystując udostępnione funkcje w celu wprowadzenia i edycji informacji o urządzeniach do wynajęcia (zaproszenia do zawarcia umowy wynajmu) przez Użytkowników;
 • Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto Użytkownika;
 • Konto Użytkownika – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań wykorzystując udostępnione funkcje w celu zgłoszenia Wynajmującego swojego zainteresowania zaproszeniem do zawarcia umowy wynajmu urządzenia;
 • Ogłoszenie — informacje wprowadzone do Serwisu przez Wynajmującego w postaci kompletnego wymaganego zestawu danych, dotyczącego wynajmu urządzenia (zaproszenie do zawarcia umowy wynajmu urządzenia) przez Wynajmującego na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie;
 • Gość – użytkownik Serwisu bez Konta Użytkownika, mogący korzystać jedynie z ograniczonych funkcji Serwisu w sposób opisany w Regulaminie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin;
 • Cennik – Tabela opłat związanych z zamieszczaniem ogłoszeń na platformie
 • Konsument — Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tj. będący osobą fizyczną, dokonującą w Serwisie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. System ma na celu udostepnienie użytkownikowi platformy do zamieszczania ogłoszeń w zakresie wypożyczenia rzeczy ruchomych. Warunki korzystania z Systemu określone są w Regulaminie. Każdy Wynajmujący, Użytkownik i Gość jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przez rozpoczęciem korzystania z Systemu.
 2. Korzystanie z systemu oznacza akceptację Regulaminu. W szczególności Wynajmujący i Użytkownik mogą zostać zobowiązani do zaakceptowania Regulaminu przy zakładaniu odpowiedniego konta dającego dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu.
 3. Operator nie jest stroną zawieranych umów pomiędzy Wynajmującym i Użytkownikiem.
 4. Serwis umożliwia:
  1. Przeglądanie treści zawartych w Serwisie,
  2. Zakładanie spersonalizowanego w zależności od potrzeb odpowiedniego konta dającego dostęp do funkcjonalności odpowiednich dla rodzaju konta
 5. Korzystanie z Serwisu w zakresie opisanym w ust. 4 pkt a. jest bezpłatne.
 6. Korzystanie z Serwisu w zakresie opisanym w ust. 4 pkt b. jest odpłatne zgodnie z obowiązującym cennikiem, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 7. Do korzystania z Serwisu wymagane jest:
  1. posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, które to połączenie jest dwustronne zabezpieczone przez protokół HTTPS;
  2. zainstalowanie na tym urządzeniu przeglądarki obsługującej standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3) z włączoną obsługą JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce);
 8. W przypadku urządzeń mobilnych wymagane jest:
  1. oryginalny system Android w wersji nie mniej niż 5.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie mniej niż 10.0
 9. Ogłoszenia umieszczane w systemie będą:
  1. Przypisane do określonych kategorii
  2. Prezentowane w kolejności od najnowszych do najstarszych, z wyłączeniem Ogłoszeń Promowanych.

§ 3 Gość Systemu

 1. Gość ma dostęp do wszystkich Ogłoszeń zawartych w systemie.
 2. Gość Systemu uzyskuje pełny dostęp do wszystkich funkcjonalności Systemu wyłącznie po założeniu Konta Użytkownika.

§ 4 Użytkownik Systemu

 1. Użytkownik chcący korzystać z pełnej funkcjonalności zobowiązany jest do założenia Konta Użytkownika.
 2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Systemu, na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Podczas Rejestracji jak i późniejszego korzystania z Systemu, Użytkownik zobowiązany jest podawać wymagane i prawdziwe dane oraz informacje oraz składać – o ile ma zastosowanie – oświadczenia zgodne z prawdą.
 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie aktualności danych wprowadzonych do Konta.
 5. Użytkownik ma dostęp do swojego konta poprzez podanie na stronie logowania swojego loginu i hasła. Użytkownik jest zobowiązany we własnym zakresie do zachowania poufności tych danych poprzez ich niepodawanie osobom postronnym.
 6. W sytuacji powzięcia przez Operatora uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Operator może:
  • Zażądać od Użytkownika dodatkowych poświadczeń tożsamości,
  • czasowo ograniczyć dostęp do Konta,
  • zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika.
 7. Użytkownik może w dowolnym momencie deaktywować swoje Konto poprzez wybranie odpowiedniej funkcji dostępnej w Systemie.

§ 5 Wynajmujący

 1. Użytkownik chcący korzystać z pełnej funkcjonalności przeznaczonej dla Wynajmującego zobowiązany jest do założenia Konta Wynajmującego.
 2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Wynajmującym a Operatorem której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Systemu, na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Podczas Rejestracji jak i późniejszego korzystania z Systemu, Wynajmujący zobowiązany jest podawać wymagane i prawdziwe dane oraz informacje oraz składać – o ile ma zastosowanie – oświadczenia zgodne z prawdą.
 4. Wynajmujący jest odpowiedzialny za zapewnienie aktualności danych wprowadzonych do Konta.
 5. Wynajmujący ma dostęp do swojego konta poprzez podanie na stronie logowania swojego loginu i hasła. Wynajmujący jest zobowiązany we własnym zakresie do zachowania poufności tych danych poprzez ich niepodawanie osobom postronnym.
 6. W sytuacji powzięcia przez Operatora uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta lub Transakcji, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Operator może:
  • Zażądać od Wynajmującego dodatkowych poświadczeń tożsamości,
  • czasowo ograniczyć dostęp do Konta,
  • zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Wynajmującego.
 7. Wynajmujący może w dowolnym momencie deaktywować swoje Konto poprzez wybranie odpowiedniej funkcji dostępnej w Systemie.

§ 6 Zamieszczenie Ogłoszenia w Systemie

 1. Ogłoszenia w Systemie mogą być zamieszczane wyłącznie przez Wynajmujących.
 2. Ogłoszenie opublikowane w Systemie jest dostępne dla wszystkich Gości i Użytkowników.
 3. Wynajmujący poprzez zamieszczenie Ogłoszenia udziela Operatorowi na czas obowiązywania ogłoszenia licencji na informacje – w tym zdjęcia, grafiki, filmy – zawarte w ogłoszeniu. Licencja ta jest nieodpłatna, nieograniczona terytorialnie, niewyłączna i obejmuje swoim zakresem utrwalanie, zwielokrotnienie, rozpowszechnianie całości jak i części Ogłoszenia w Systemie, u partnerów prowadzących promocję Systemu, w serwisach społecznościowych, w wyszukiwarkach internetowych.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotów trzecich, które pobiorą informacje stanowiące całość bądź część Ogłoszenia w celu udostępniania w swoich serwisach.
 5. Treść Ogłoszenia powinna być:
  1. Sporządzona w języku odpowiednim dla wskazanej wersji językowej systemu,
  2. Zgodna z wybraną kategorią,
  3. Zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała.
 6. W treści Ogłoszenia nie wolno zamieszczać:
  1. informacji kontaktowych, które powinny być zawarte w odpowiednim formularzu,
  2. reklam i odnośników do serwisów oferujących usługi konkurencyjne dla Systemu,
  3. Ofert o charakterze randkowym, seksualnym, matrymonialnym,
  4. Dotyczących przedmiotów zakazanych (lista tych przedmiotów zawarta jest w Załączniku nr 2 do regulaminu).
 7. Ogłoszenie zostaje opublikowane w Systemie po wybraniu przez Wynajmującego funkcji „Publikuj” i jest dostępne bezzwłocznie na okres ustalony w Ogłoszeniu.
 8. Wynajmujący w okresie ważności Ogłoszenia może je modyfikować w dowolny sposób z wyłączeniem informacji dotyczących:
  1. czasu publikacji Ogłoszenia,
  2. funkcji Premium.
 9. Z tytułu publikacji Ogłoszenia Wynajmujący jest zobowiązany wnieść opłatę zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Opłata może zostać pobrana z wykorzystaniem płatności elektronicznych lub poprzez odliczenie odpowiedniej kwoty z przedpłaconej puli.
 10. Operator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Okresu Ważności Ogłoszenia na kolejny okres na własny koszt bez pobierania opłaty od Wynajmującego. Operator powiadomi Wynajmującego o takim zamiarze najpóźniej 14 dni przed terminem wygaśnięcia Ogłoszenia na adres e-mail podany przez Wynajmującego. Jeżeli w tym okresie Wynajmujący nie zgłosi sprzeciwu, Ogłoszenie zostanie przedłużone o kolejny Okres Ważności.
 11. Ogłoszenia niezgodne z prawem lub Regulaminem, w szczególności naruszające zapisy pkt 6 niniejszego ustępu, wielokrotnie powtórzone (spam), będące próbą oszustwa w szczególności naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata za emisję Ogłoszenia będzie zwracana na konto Użytkownika. W szczególnych przypadkach, konto Wynajmującego może zostać zablokowane.

§ 7 Zawarcie Umowy z Wynajmującym

 1. Użytkownik zainteresowany ofertą zawartą w Ogłoszeniu, uzyskuje dostęp do danych kontaktowych Wynajmującego.
 2. Umowa najmu zostaje zawarta poza Systemem, na zasadach ustalonych pomiędzy Gościem/Użytkownikiem a Wynajmującym.
 3. Operator nie jest stroną umów pomiędzy Użytkownikiem a Wynajmującym. Operator nie gwarantuje, że Użytkownik i Wynajmujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Systemu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich zawartych umów, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 5. Operator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny pojazdów, stan formalno-prawny pojazdów, zdolność Wynajmujących do wynajmu, wypłacalność Użytkowników oraz prawdziwość i rzetelność informacji oraz innych treści podawanych/przekazywanych przez Użytkowników i Wynajmujących w ramach Systemu.
 6. Jakiekolwiek problemy lub spory dotyczące wywiązania się z Umowy pomiędzy Wynajmującym a Użytkownikiem, Strony będą rozwiązywać na warunkach Umowy Wynajmu którą zawrą.
 7. Operator może weryfikować przestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników. Weryfikacja może nastąpić w szczególności przez sprawdzenie, czy Użytkownicy stosują się do odpowiednich postanowień Regulaminu. Weryfikacja następuje w szczególności poprzez nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem i utrwalenie jego przebiegu (w szczególności zarejestrowanie rozmowy telefonicznej).
 8. Dane o zachowaniach Użytkowników w Systemie są gromadzone dla celów statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu.

§ 8 Naruszenia regulaminu

 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika/Wynajmującego w ramach Systemu powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony praw konsumenta.
 2. Użytkownik/Wynajmujący nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Systemu lub szkodzą Użytkownikom i Wynajmującym.
 3. W przypadku, gdy działania Użytkownika lub Wynajmującego naruszają postanowienia Regulaminu, Operator może:
  1. upomnieć Użytkownika/Wynajmującego za pośrednictwem kanałów komunikacji na które Użytkownik/Wynajmujący wyraził odpowiednie zgody,
  2. zawiesić Konto,
  3. usunąć Konto.
 4. Naruszeniami postanowień Regulaminu w szczególności są:
  1. nieuregulowanie należności wynikających z Cennika w wyznaczonym terminie
  2. podanie przez Użytkownika/Wynajmującego w ustawieniach Konta niepełnych lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, firma, adres),
  3. wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych Użytkowników/Wynajmujących.
 5. Użytkownik/Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Systemu, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Operatora lub innych Użytkowników/Wynajmujących.

§ 9 Poufność i przetwarzanie danych

 1. Operator jest Administratorem danych osobowych Użytkowników i Wynajmujących.
 2. Operator jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie, która także stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownikom i Wynajmujących ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie w celu nawiązania bezpośredniego kontaktu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Operatora w związku z korzystaniem z Systemu, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą.
 6. Dostępem do danych zawartych w Systemie dysponuje na podstawie odrębnych umów w roli Procesora partner techniczny Operatora: Artisso, ul. Augustyna Świdra 9, 40-748 Katowice, NIP: 954-196-60-84 REGON: 380273108.

§ 10 Przerwy techniczne

 1. Operator dokłada należytej staranności aby zapewnić nieprzerwane działanie Systemu.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do przerw w funkcjonowaniu Systemu zgodnie z następującymi zasadami:
  1. Przerwy techniczne – planowe działania służące zapewnieniu najwyższej jakości świadczonych usług, w czasie których możliwe jest niedziałanie niektórych funkcjonalności Systemu, w szczególności całości Systemu. Operator będzie informował o planowanych Przerwach technicznych w formie komunikatów na stronie głównej Systemu.
  2. Awarie Systemu – nieplanowane wydarzenia skutkujące brakiem dostępu do części lub wszystkich funkcjonalności Systemu z przyczyn leżących po stronie Operatora. W wyniku wystąpienia Awarii, operator będzie automatycznie przedłużał czas obowiązywania ogłoszeń.

§ 11 Zmiany regulaminu

 1. Operator jest uprawniony do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie 15 dni od momentu udostępnienia w Systemie zmienionego Regulaminu.
 2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu do Systemu po zmianie Regulaminu, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym Operatora poprzez wybranie opcji „Nie akceptuje zmian”.

 

§ 12 Rozwiązanie umowy

 1. Umowa zawarta pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem/Wynajmującym jest bezterminowa.
 2. Użytkownik/Wynajmujący może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę poprzez deaktywowanie swojego Konta.
 3. Dane osobowe Użytkownika/Wynajmującego zostają usunięte z systemu w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia konta z wyłączeniem danych wymaganych przez odrębne przepisy, umożliwiających zidentyfikowanie transakcji płatniczych do celów skarbowych.
 4. W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu przez Użytkownika/Wynajmującego, umowa może zostać rozwiązana przez Operatora bez wypowiedzenia.
 5. Umowa ulega rozwiązaniu samoczynnie w przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu w momencie wejścia tych zmian w życie.

§ 13 Reklamacje

 1. Wynajmujący i Użytkownik mogą zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamację można złożyć:
  1. za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: office@bluewayme.com
  2. w formie listu poleconego przesłanego na adres Operatora z dopiskiem „Reklamacja”.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko lub nazwę reklamującego, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie reklamującego związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.
 6. Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 7. Konsumenci mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr, podając nasz adres: office@bluewayme.com.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Wynajmującego lub Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
 2. Prawem właściwym dla całości umowy jest prawo polskie a wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.10.2020 r

Załącznik nr 1 : Cennik

Do regulaminu korzystania z serwisu renterin.com z dnia 22.10.2020

 

Rodzaj ogłoszenia

Okres ważności ogłoszenia

Cena netto ogłoszenia

Cena brutto ogłoszenia

Podstawowe

365 dni

1,00 zł

1,23 zł

Premium

90 dni

10,00 zł

12,30 zł

 

Załącznik nr 2 : Lista przedmiotów zakazanych

Do regulaminu korzystania z serwisu renterin.com z dnia 22.10.2020

 

Zabronione jest zamieszczenie przez Wynajmującego ogłoszeń dotyczących wynajmu pojazdów, które:

 1. Nie są własnością Wynajmującego ani w jego dyspozycji.
 2. Nie są dopuszczone do ruchu lub nie mają odpowiednich wymaganych dokumentów i certyfikatów umożliwiających ich użytkowanie,
 3. Nie posiadają aktualnej polisy OC – jeżeli taka jest wymagana
 4. Są niesprawne.
 5. Mogą w inny sposób stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia Użytkownika